روشاساخت تجربه امنیت،زیبایی،آرامش

Rosha

مشاهده بیشتر

هنر سفید کاری با گچ کشته و پرداخت سطح بنای ساختمان :

در بنایی ساختمان پس از اینکه گچ آماده روی کار کشیده و زیر کار صاف و صیقلی شد گچ کشته را به ضخامت یک تا حداکثر دو میلیمتر روی کار کشیده و با ماله پرداخت آن را صافکاری می کنند هر چه بیشتر ماله روی کشته کشیده شود روکار بهتر و صاف تر عمل می گردد. خاصیت کشته اینست که منافذ زیر کار را پر کرده و دو بندها را (جاهایی که دو سر گچ کاری به هم می رسند) پر نموده و کار را صاف نشان می دهد دیگر اینکه گچ آماده زیر کار را از گچ غربالی می کشند و دانه های گچ کاملاً در روکار نمایان می باشد و کشته کشی ان را از بین میبرد. اگر بنای ساختمان ضخامت کشته را اضافه بر مقدار معین بکشند باعث ترک خوردگی روکار می شود در ضمن گچ کشته چون سوراخهای ریز دیوار را پر می کند از لحاظ بهداشتی مفید بوده و محلی برای نمو میکروب در دیوار بجا نمی ماند

هنر سفید کاری با گچ کشته و پرداخت سطح بنای ساختمان :

در بنایی ساختمان پس از اینکه گچ آماده روی کار کشیده و زیر کار صاف و صیقلی شد گچ . . .